Our mission is to make Arlington a premier City by engaging in visionary planning, building vibrant neighborhoods, and serving our residents, businesses and visitors.

Video Play Icon

Ủy Ban Cố Vấn New York (NYAC)

Mục đích của Ủy Ban Cố Vấn New York (NYAC) là đưa ra ý kiến của cổ đông tại địa phương, hỗ trợ các chiến lược phát triển, xem xét các đề xuất và đóng vai trò là cầu nối cho dự án tới công chúng. Ủy Ban sẽ chỉ hành động trong thẩm quyền cố vấn và bao gồm những công dân đại diện cho các nhóm khu phố, tổ chức cộng đồng, trường học địa phương, nhà thờ khu vực, lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và chủ sở hữu tài sản bị ảnh hưởng, cũng như các thành viên của Phòng Thương Mại Arlington, Phòng Thương Mại người Mỹ gốc Tây-Bồ, Phòng Thương Mại người Mỹ gốc Á trên toàn nước Mỹ và Phòng Thương Mại người Mỹ gốc Á Quận Tarrant.

Ủy ban tư vấn đã gặp nhau tổng cộng bốn lần suốt tiến trình để cung cấp thông tin về Chiến lược. Dưới đây là danh sách các thành viên của Ủy Ban Chiến Lược Hành Lang Đại Lộ New York.

Tên Hiệp hội
Larry Beaver Berry Elementary School
Raul Espinosa Rankin Elementary School
Casey Gonzales Hispanic Chamber of Commerce
Robert Lawler St. Matthew Catholic Church
Alan Lorenzana House of Prayer for All Nations
Aleine Martin Manhattan Park Townhomes
Grace McDermott US Pan Asian-American Chamber of Commerce
Sam Moore Plaza Heights Neighborhood
Lynn Nguyen American First National Bank
Yen Nguyen Tarrant County Asian American Chamber of Commerce
Sue Phillips East Arlington Renewal
Katie Qualls Arlington Chamber of Commerce
Tammy Rogers Johns Elementary School
Tom Schlueter Prince of Peace House of Prayer
Alan Schonborn East Arlington Family Support Center
Sam Smith Planning and Zoning Commission
David Tapia Hutcheson Jr. High School